In cat timp poti slabi 10 kg


Steaua Roşie, octombrie Anul 17, nr. De felul cum se fac aceste pregătiri, cu multe luni înainte, depinde adăp,oştirea şi hrănirea corespunzătoare a animalelor, obţinerea unor producţii ridicate de lapte, carne şi alte produse. Pînă în prezent în cele mai multe unităţi agricole din regiune pregătirile pentru perioada de stabu laţie au fost încheiate.

in cat timp poti slabi 10 kg

Cu toate acestea, se mai întîlnesc unităţi în care, ca urmare a slabei preocupări faţă de acest sector, problema iernării animalelor încă n-a fost in cat timp poti slabi 10 kg. In pagina de faţă ne propunem să redăm cîteva aspecte privind modul cum se preocupă crescătorii de animale pentru buna iernare a şeptelului.

Iarna poate sosi Cum v-aţi pregătit pentru iernatul animale­lor?

Test vékony emana lupo,

Această întrebare a fost pusă mai multor crescători de animale şi specialişti din secto­rul zootehnic. In majoritatea cazurilor, răs­punsurile primite confirmă realitatea din te­ren, că iama poate sosi — pregătirile sínt ter­minate sau în curs de terminare.

IOAN DEAC, vicepreşedinte al Consiliului agricol raional Reghin, arată că în acest an s-au depus eforturi mult mai mari pentru pregătirile în vederea iernării anima­lelor.

La ora actuală întregul efectiv de ani­male existent în raion are asigurată cazarea în bune condiţii. Ca urmare a îndrumării şi măsurilor luate de Comitetul raional de partid privind adunatul nutreţului, la nivelul raio­nului s-a asigurat întreg necesarul de fînuri şi furaje grosiere, în mare parte se vor pro­cura şi concentratele. De remarcat este fap­tul că fînurile sínt de calitate mult mai bună ca în alţi ani, iar ca urmare a extinderii su­prafeţelor ocupate cu trifoliene, fînurile pro­venite de pe in cat timp poti slabi 10 kg suprafeţe au o pondere mult mai mare.

Faptul că în acest raion s-a acordat o atenţie mult mai mare asigurării bazei furajere o dovedeşte şi producţia de lapte realizată pînă acum.

In 9 luni din acest an majoritatea cooperativelor din raion au realizat cu — kg lapte mai mult decît în aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind frun­taşe pe regiune în această direcţie. Cetatea de Baltă, care au adunat la timp şi în bune condiţii fînurile necesare, iarna poate venî în orice moment.

La aceste unităţi fînurile sînt bine depozitate, şirele vîrfuite şi predate cu pro­­ces-verbal brigadierilor zootehnişti. Este lău­dabilă preocuparea cooperatorilor din Cetatea de Baltă care la ora actuală deţin o mare can­titate de fîn vitaminos, cu o mare putere nu­tritivă, obţinut prin uscarea cu curenţi de aer dirijaţi.

Diéta 20 napig 20kg

La fel, merită să fie generalizat şi exem­plul cooperativei din Căneşti care la fiecare grajd a amenajat camere de pregătirea fura­jelor grosiere. In aceste camere s-au con­struit bazine din ciment în vederea pregătirii în prealabil a furajelor. Nu se dă atenţie cuvenită păstrării furaje­lor nici în cooperativele agricole din raionul Topliţa.

La Vătava, Ruşii-Munţi, Dumbrava există sute de căpiţe răsfirate pe cîmp, scor­monite de animale. Cooperativa din Agrişteu deşi este deficitară în privinţa furajelor, a lăsat parte din otavă pe cîmp, necosită.

Şirele nu sînt bine clădite şi vîrfuite. Nemaivorbind de paie care, o bună parte, se mai află încă în baloţi pe cîmp. Oare paiele nu fac parte din categoria furajelor?

Scȃnteia, noiembrie 1948 (Anul 17, nr. 1264-1286)

Văzînd această risipă îţi pui fireşte întrebarea: oare nu e păcat de munca ce s-a depus pentru adunat, de banii plătiţi pentru balotatul paielor, care în pre­zent sînt în stare de putrefacţie? In acest raion mai există şi alte unităţi care nu dau atenţia cuvenită păstrării şi bunei gospodăriri a furajelor, printre acestea amintim coopera­tivele din Veseuş, Jidvei, Sînmiclăuş şi altele care nici în vară la adunatul furajelor n-au manifestat destul interes.

Cooperativele din Crăieşti, Bahnea şi altele deşi dispun de ven­tilatoare de uscat fînul, nu le-au folosit. Pe bună dreptate, cooperatorii din aceste unităţi Cooperativele agricole din: Agrişteu, Mă­­dăraş, Coroisînmărtin, Jidvei, Crăieşti, Ditrău şi multe altele au neglijat asi­gurarea la timp a adăposturilor pentru animale VACILE: — Hai Ia treabă soro, că iama e pe noi şi grajdul uite cum arată In urma terminării obiectivelor rămase din anul trecut şi a celor planificate în acest an, cooperativele agricole din raioanele Luduş, Reghin, Tg.

In celelalte raioane încă mai există cooperative care la ora actuală nu au asigurat adăposturi pentru o parte din ti­neretul bovin. Aceasta ca urmare a nerealizării pînă acum a planului de construcţii. Deşi timpul este înaintat, pînă Ia 1 octombrie s-a terminat construcţia doar la obiective din planificate, o mare parte fiind neîncepute, iar altele în diferite stadii de lucru.

O cauză care a influenţat nerealizarea cifrică a planului de construcţii este planificarea ne­întemeiată a obiectivelor. La întocmirea pla­nurilor de producţie, în unele cooperative agricole, nu s-a ţinut seama de hiit előnyös a fogyás economice şi nici de necesitatea acestor con­strucţii, făcîndu-se o planificare ireală. De exemplu Ia cooperativa agricolă din comuna Căluşeri au fost planificate pentru acest an construcţia a 8 obiective: din care 3 grajduri pentru anima­le, un coteţ de păsări, 2 pă­­tule de porumb şi 2 remize pentru utilaje.

in cat timp poti slabi 10 kg

In urma ana­lizei situaţiei economice şi a necesarului de obiective, a reieşit că în loc de graj­duri este nevoie mai urgent de construirea unei materni­tăţi pentru scroafe. Aseme­nea situaţii sînt şi în coope­­. Pe lîngă această cauză, ră­­mînerea în urmă cu executa­rea construcţiilor se mai da­­toreşte şi unor lipsuri de or­din organizatoric.

Deşi majo­ritatea materialelor ne. Astfel, au fost cazuri cînd în de­Importanţa nutreţului murat — sau păşu­nea iernii — cum i se mai spune, este bine cunoscută de toţi crescătorii de animale. Cu toate acestea, la capitolul însilozări majori­tatea cooperativelor sînt rămase în urmă.

Pînă acum pe regiune planul însilozărilor este rea­lizat în proporţie de sub 40 la sută. Există cooperative ca cele din lara de Mureş, Ho­­doşa, Chiher, Şerbeni care pînă zilele trecute n-au însilozat nici măcar o tonă de nutreţ.

Aceste unităţi cît şi multe altele, se vede că n-au învăţat nimic din defecţiunile anului trecut cînd tocmai din lipsa acestor furaje au realizat mai puţin de 1. In general se constată că toc­mai acele cooperative care. Cooperativa din Mi­ca, deşi are un deficit de peste tone de fînuri pînă acum n-a însilozat aproape nimic.

Cum Slabesti 10 kg Fara Efort?

In raionul Tg. In raionul Topliţa deşi la unele obiective s-a semnalat lipsă de ciment, la cooperativa din Vătava, o cantitate însemnată de ciment a fost depo­zitată neglijent, cauzînd degradarea parţială a materialului. In alte cooperative materialele repartizate pentru executarea obiectivelor planificate nu au fost folosite pentru începerea neîntîrziată a lucrărilor respective, ci au fost utilizate în alte scopuri ajungînd ca la Începerea obiecti­velor noi să nu fie materiale.

Echipele de construcţii nu au fost folosite raţional. Membrii acestor echipe au fost folosiţi la alte munci care n-au nimic comun cu realizarea con­strucţiilor zootehnice.

Asemenea cazuri s-au întîlnit în cooperativele din Corneşti, Crăieşti, Bahnea şi în altele. Consiliile agricole raionale nu au respectat întocmai indicaţiile date pri­vind organizarea comandamentelor de con­strucţii, organe care aveau sarcina de rezol­vare urgentă a problemelor ivite pe teren şi îndrumarea efectivă a lucrărilor de execuţie.

OSSERVAtORIO LEttERARIO

Timpul optim in cat timp poti slabi 10 kg executare a lucrărilor în mod corespunzător la obiectivele zootehnice se apropie de sfîrşit.

Aceasta impune inten­sificarea la maximum a execuţiilor. Consiliile agricole raionale trebuie să acorde o atenţie deosebită pentru terminarea neîntîrziată a obiectivelor începute. Se va acorda o Priori­tät« executării adăposturilor de animale, ter­minarea cărora nu mai poate fi amînată. In urma suplimentării repartiţiilor de materiale s-a creat posibilitatea terminării celor obiective în curs de execuţie. Producţia lor depinde într-o măsură mare de modul cum se face adăpatul. Practica a dovedit că atunci cînd animalele sînt adăpate în mod necorespunzător producţia scade iar în cazul cînd au apă la discreţie producţia de lapte creşte cu pînă la 20 la sută.

In direcţia alimentării cu apă a sectorului zootehnic este lăudabilă iniţiativa ce s-a luat în raionul Tg. Această brigadă care apar­ţine de cooperativa din Corunca, a introdus pînă acum apă potabilă în peste 30 grajduri la un număr de 11 cooperative agricole. Sis­temul de alimentare cu apă aplicat de această brigadă este simplu şi se bazează pe princi­piul diferenţei de nivel.

Preţul de cost al unei astfel de instalaţii este destul de redus, mai ales că acolo unde este posibil s-a mers pe transportul apei de la sursă prin cădere fără a se face instalaţii speciale de pompare care după cum se ştie sînt destul de costisitoare. Ultimele instalaţii de acest fel s-au efectuat în cooperativele din Band şi Papiu Marian, la a­­ceasta din urmă s-a reuşit ca pe lîngă alimen­tarea tuturor grajdurilor, apa să fie introdusă şi în casele cooperatorilor.

La fermele unde apa s-a introdus în grajduri încă din anii tre­cuţi, cum este cazul la Crăciuneşti, Ernei, Co­runca şi în altele, producţia de lapte a crescut cu 15—20 la sută.

Această iniţiativă merită să fie preluată şi de celelalte raioane şi în special de Reghin, Tîrnăveni şi Luduş, unde într-o se­rie de cooperative lipsa apei constituie cea mai mare problemă în perioada de stabulaţie şi în special iarna.

In raionul Reghin, din iniţiativa comitetului raional de partid s-au făcut unele demersuri pentru a ajuta o serie de cooperative ca Aluniş, Băla, Beica, lara de Mureş şi altele pentru a introduce apa súlycsökkenés glikémiás index alkalmazásával grajduri.

Pînă acum însă lucrările sînt doar în stadiul de proiect.

Steaua Roşie, octombrie 1965 (Anul 17, nr. 232-258)

Iarna bate la uşă, se impu­ne a se trece cît mai urgent de la planuri la fapte. In unele cooperative, cum este cazul la Idri­faia problema adăpatului s-a rezolvat mai sim­plu prin săparea a cîte 2 fîntîni Ia fiecare grajd. In zilele frumoase animalele sînt adă­pate din jghiaburi la fîntîni. Pe timp geros, în zilele nefavorabile, există posibilitatea ca ani­malele să fie adăpate la grajd Pentru aceasta de la fîntîni s-au instalat conducte în fiecare grajd prin care apa este condusă la jghiaburi sau în alte vase de adăpat.

in cat timp poti slabi 10 kg

Asemenea posibi­lităţi şi planuri pentru rezolvarea problemei adăpatului există în multe unităţi însă din pă­cate se întîrzie cu trecerea la fapte.

La coope­rativa din Mica animalele duc lipsă de apă dar încă nu s-a întreprins nimic pentru rezolvarea acestei probleme deşi Tîrnava trece doar la circa m de grajduri. La cooperativa din Beica în singura fîntînă care există s-a infiltrat mustul de grajd.

La pîrîul care se preconi­zează a se adăpa vitele în timpul iernii este instalat doar un singur jghiab — nu s-a uitat însă a se instala, tot în acel loc, în condiţii mult mai bune cazanul pentru ţuică.

Fără apă, Jar cu hanii luafi La cererea cooperativei din Lueriu specialiş­tii de la Districtul de gospodărire a apelor Tg. La început era vorba că lucrarea nu va costa mai mult de După alte studii şi soluţii ce urmau să se aplice a reieşit că valoarea de­vizului, numai pentru introducerea apei pînă în incinta fermei fără instalaţie interioară este de peste După părerea noas­tră, a conducerii cooperativei şi a altor specia­lişti costul este exagerat.

35 nap fogyni puteau găsi solu­ţii pentru rezolvarea acestei probleme la un preţ mult mai redus. Chiar la primele încer­cări, de forare cooperativa a achitat pentru lucră­rile executate şi pentru unele materiale suma de peste Tot ce s-a făcut însă aici, în direcţia alimentării cu apă este săparea unui puţ de 6—7 m şi cîteva inele din beton pentru care Districtul de gospodărirea apelor a încasat apreciabila sumă de 7.

Gyógyító receptek

La adresa nr. Ceea ce se ştie însă este faptul că cooperativa a rămas fără bani dar şi fără apă la sectorul zoo­tehnic. Considerăm că este în putinţa Consi­liului agricol regional de a stabili cine se face vinovat de risipa acestor bani şi in cat timp poti slabi 10 kg cum se va asigura apa Ia această unitate care are un sector zootehnic dezvoltat. Felul cum se face în prezent adăpatul la această unitate este cu totul nesatisfăcător.

Iarna pe timp geros şi nefavorabil animalele trebuie să par­curgă o distanţă apreciabilă, pe păşune la sursa de apă şi în plus cu ocazia deplasărilor, pe timp ploios, se degradează 5—6 ha de teren.

Ou spirit Jc preveJere In gospodăriile agricole de stat sectorului zootehnic i se acordă atenţie cuvenită.