Regim alimentar pentru ficat marit


Scȃnteia, mai Anul 20, nr. Fanfara cânta un marş, dar nimeni nu-1 auzea. Când directorul a ri­dicat drapelul şi când reflectoarele şi-au unit focul spre mătasea purpurie, uralele au izbucnit cu înzecită putere. Ziua aceasta însemna unul din cete mai de seamă evenimente din viaţa colectivului lor: primeau Steagul Roşu ál Confederaţiei Generale a Muncii, Steagul de uzină fruntaşă pe ţară.

In aceste ha'e întunecoase şi zăbrelite, capitaliştii sileau muncitorii sa lucreze muniţii şi arme ucigătoare destinate războaielor de jaf.

fogyjon gyorsan és egészségesen

Oa­menii lucrau pe atunci în silă, cu inima mocnind de revoltă. Cu ajutorul frăţesc al Uniunii Sovietice, porneam cu paşi hotărîţi spre industrializarea socia­listă a Patriei noastre. Sumedenie de probleme noi se puneau în faţa industriei noastre.

Ne trebuia utilaj pentru industria petroliferă, ne trebuiau maşini, strunguri şi freze, pentru noile fabrici care-şi deschideau porţile.

Uzina trebuia să producă pentru prima dată maşini-unelte, rulmenţi, utilaj petro­lifer. Erau de rezolvat o mulţime de greutăţi tehnice, trebuiau găsite noi metode de zsírégető femme popeye a muncii. Graficele din birourile directo­rului şi inginerului şef arătau în pri­măvara anului trecut, o gravă rămânere în urmă. O asemenea situaţie nu putea dura multă vreme! Trebuia lichi­dată în primul rând ruşinoasa rămânere în urmă din Aprilie.

Lucrul acesta nu a fost deloc uşor!

Scȃnteia, mai 1951 (Anul 20, nr. 2028-2053)

Nu ne este permis să fim o uzină codaşă! Sarcina de cinste dată de Partid şi Guvern tre­bue îndeplinită. Şi noi să fim acei care să schimbăm situaţia, nu alţii! Nopţi întregi conducerea fabricii a lucrat fără odihnă, căutând soluţii pen­tru redresarea producţiei.

dotti fogyókúrás éttermei

La comitetul de partid, lumina ardea până târziu după miezul nopţii. Peste tot e nevoie de cadre. Iată, nouă ne tre­­buesc cel puţin de muncitori cali­ficaţi şi câteva zeci de maiştri.

hogyan kell lefogyni gyorsan

De unde să-i luăm? Răspunsul secretarului a părut, atunci, unora, ciudat. Pentru rulmenţi poţi găsi material.

fogyni bent

Se fabrică la Reşiţa. Dar materialul din care se plămădesc cadrele?

Der Hersteller erklärt ebenso, dass die Bestandteile der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Gerät, welche mit frischen Lebensmitteln in Kontakt kommen können, keine toxischen Substanzen enthalten.

Aşa gândeau unii. Comuniştii însă aveau planurile lor. Organizaţiile de bază au desbătut pe larg problema ca­drelor tehnice. Comuniştii să devină spe­cialişti în construirea rulmenţilor!

Lo­zinca aceasta a înflăcărat sute de tova­răşi. Muncitori necalificaţi din alte secţii au venit la rulmenţi, hotărîţi să înveţe meseria de strungari, de rectificatori, de frezori.

elveszíti az utolsó 5 kg hasi zsírt

Chiş Grigore a hotărît să devină specialist în strunjirea rulmentului cilindric. Lăcătuşul Aurel Drobotă şl rectificatorul Ion Costin au intrat în şcoala de maiştri. Şcolile de calificare au primit peste de noi elevi. Peste 20 tovarăşi au intrat în şco­lile de maiştri şi normatori. Inginerii şi-au propus să ajute pe muncitori să de. In biroul inginerului şef al fabricii de rulmenţi a apărut un nou grafic, care urca mal repede ca toate : graficul noilor calificaţi.

Gefriertruhe Chest Freezer Gongélateur Congelatore - Candy

Producţia de rulmenţi a început să crească. In primele săptămâni ale lunii Mai, planul a fost îndeplinit. Trebuia dată acum regim alimentar pentru ficat marit pentru recuperarea ră­mânerii în urmă. Şi în rândurile munci­torilor regim alimentar pentru ficat marit rulmenţi îşi făcea loc tot mai puternic ideia minunată a depăşirii sarcinilor puse de plan.

In Septembrie, rămăsese în urmă cu cinci maşini. Materiale erau, oameni erau.

Planul nu putea fi totuşi îndeplinit. In trei puncte trebuiau înlăturate gâtuirile.